”Dezvoltarea capacității ONG-urilor mici sau fără experiență din Regiunile Sud-Vest Oltenia, Sud-Muntenia și Sud-Est -Incubator ONG”

Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă

Dezvoltarea capacității ONG-urilor mici sau fără experiență din Regiunile Sud-Vest OItenia, Sud-Muntenia și Sud-Est – Incubator ONG” răspunde unei nevoi existente în sectorul ONG din România. Astfel, la nivel național, ONG-urile mici sau fără experiență nu beneficiază de resursele financiare și know-how-ul necesare pentru a-și construi o capacitate organizațională adecvată. Potrivit „Raportului România 2017 – Sectorul Neguvernamental: profil, tendințe, provocări”, realizat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC), în cazul organizațiilor mici, cu un număr redus de angajați și cu venituri limitate, nu există strategii de dezvoltare organizațională și nici departamente specializate în elaborarea, implementarea sau monitorizarea strategiilor.

Mai mult, potrivit informațiilor publice, Regiunile Sud Vest Oltenia, Sud Muntenia și Sud Est au un număr relativ mic de ONG-uri, respectiv doar 35% din totalul ONG-urilor active la nivel național. În plus, aceste regiuni au un nivel relativ scăzut al dezvoltării economice (ponderea veniturilor totale ale ONG-urilor din regiunile menționate era, cumulată, de 3% din totalul veniturilor înregistrate în sectorul ONG, în anul 2015).

Despre proiect

Proiectul „Dezvoltarea capacității ONG-urilor mici sau fără experiență din Regiunile Sud-Vest OItenia, Sud-Muntenia și Sud-Est – Incubator ONG” este derulat de Asociația CSR Nest cu sprijinul financiar al Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2020 și beneficiază de o finanțare în valoare de 246.621,99 EURO, pe o perioadă de 21 de luni începând cu luna august 2022.

Scopul proiectului este creșterea capacității și sustenabilității organizaționale a 10 ONG-uri mici sau fără experiență din Regiunile Sud-Vest OItenia, Sud-Muntenia și Sud-Est, care manifestă un interes sporit spre implicarea în comunitate. Modalitatea de abordare este implementarea unor măsuri strategice de dezvoltare organizațională, care includ: traininguri; planificare strategică participativă; întărirea capacității organizaționale prin elaborarea unor instrumente interne de organizare, evaluare și monitorizare; apartenența strategică a celor 10 ONG-uri la o federație destinată organizațiilor mici sau fără experiență.

Obiectivele proiectului:

 • Dezvoltarea capacității organizaționale a 10 ONG-uri din regiunile Sud Vest Oltenia, Sud Muntenia și Sud Est prin implementarea unui pachet integrat și adaptat de servicii: formare, planificare și apartenență strategică, pe o perioadă de 21 de luni de implementare a proiectului;
 • Creșterea capacității și sustenabilității organizaționale a ONG-urilor beneficiare, prin organizarea a 10 sesiuni de formare adaptate nevoilor grupului țintă;
 • Consolidarea societății civile din România, din Regiunile Sud Vest, Sud Muntenia Sud Est prin crearea și dezvoltarea unei Federatii destinate ONG-urilor mici sau fără experiență, cu rol de asistare, capacitare și dezvoltare a membrilor.

Principalele activități ale proiectului:

 • Elaborarea instrumentelor și metodologiilor de lucru
 • Stabilirea beneficiarilor direcți ai proiectului
 • Traininguri pentru dezvoltare organizațională
 • Întărirea capacității organizaționale a celor 10 ONG-uri incluse în proiect
 • Dezvoltarea unei federații destinate organizațiilor mici sau fără experiență

Principalele rezultate ale proiectului:

 • 1 metodologie de selecție a ONG-urilor incluse în proiect;
 • 1 metodologie de evaluare a nevoilor organizaționale ale ONG-urilor;
 • 10 ONG-uri din regiunile Sud Vest Oltenia, Sud-Muntenia și Sud-Est, selectate în cadrul proiectului;
 • 10 procese de evaluare a celor 10 ONG-uri incluse în proiect;
 • 7 traininguri pe teme prestabilite: managementul ONG-urilor, comunicare în ONG, management financiar, diversificarea surselor de finanțare, managementul resurselor umane, planificare strategică, adaptarea organizațiilor în condiții de criză;
 • 3 sesiuni specifice de formare personalizată în funcție de tipologia fiecărui ONG;
 • 50 de ateliere de lucru privind elaborarea planurilor de dezvoltare strategică și a manualului organizațional ale celor 10 ONG-uri incluse în proiect;
 • 10 website-uri de prezentare a ONG-urilor incluse în proiect dezvoltate și disponibile online;
 • 10 manuale organizaționale pentru fiecare ONG beneficiar elaborate și asumate de fiecare ONG;
 • 150 de ore coaching și mentoring online pentru cele 10 ONG-uri beneficiare ale proiectului;
 • 10 campanii de fundraising elaborate și implementate pentru cele 10 ONG-uri incluse în proiect
 • 1 eveniment schimb de bune practici organizat și implementat;
 • 1 federație a ONG-urilor incluse în proiect, înființată;
 • 1 platformă web a federației dezvoltată și disponibilă online.

Sustenabilitatea proiectului:

 • Capacitatea funcțională a Asociației CSR Nest va crește prin integrarea unui sistem de formare pe domeniul dezvoltării organizaționale a ONG-urilor.
 • Resursele realizate în cadrul proiectului vor juca un rol important pentru formarea și informarea ulterioară a ONG-urilor interesate să participe la formare pe zona dezvoltării organizaționale.
 • Crearea unei federații a ONG-urilor mici sau fără experiență din Sudul Romaniei care va avea o platformă dedicată. După finalizarea proiectului, Asociația CSR Nest va rămâne membru de onoare al federației și va continua să atragă noi membri atât din zona de implementare a proiectului cât și din alte zone ale țării.
 • Continuarea demersului de a încuraja ONG-urile mici sau fără experiență să participe la module de formare de dezvoltare organizațională, prin oferirea de expertiză din partea Asociației CSR Nest.

Proiect derulat de:

Proiectul este derulat de Asociația CSR Nest și beneficiază de o finanțare în valoare de 246.621,99 euro, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org. Informații despre Active Citizens Fund România sunt disponibile la www.activecitizensfund.ro.

English version

Working together for a green, competitive and inclusive Europe

The project called „The Development of small or experienceless NGOs from the South-West Oltenia, South-Muntenia and South-East Regions – NGO Incubator” meets a real need of the Romanian NGO sector. Now, at national level this type of NGOs don’t benefit of the needed financial resources and know-how in order to build an adequate organizational capacity. According to the “Report Romania 2017 – NGO Sector: profile, trends and challenges”, conducted by FDSC, small organisations with fewer employees and limited revenues don’t have either organisational development strategies or departments specialised in the elaborating, implementing or monitoring such strategies.

In addition, the existing public information says that South-West Oltenia, South-Muntenia and South-East Regions have few NGOs, respectively about 35% of the total NGOs active nationwide. Plus, these regions have a relatively poor level of economic development (the cumulated weight of the total incomes of NGOs active in these regions counted for 3% of the total incomes generated by the NGO sector in 2015).

About the project

The project called „The Development of small or experienceless NGOs from the South-West Oltenia, South-Muntenia and South-East Regions – NGO Incubator” is implemented by CSR Nest Association, with the financial support of Active Citizens Fund Romania, a program financed by Island, Liechtenstein and Norway throughout 2014-2021 SEE Grants and benefits of a grant of EUR 246,621.99 for a period of 21 months, starting August 2022.

The project aims to increase the organisational capacity and sustainability of 10 small or experienceless NGOs from South-West Oltenia, South-Muntenia and South-East Regions which have an increased interest towards community involvement. The approach of the project is to implement a set of strategic measures which will lead to their organisational development, like: trainings, participative strategic planning, enhancing the organisational capacity throughout the elaboration of a series of tools for internal organisation, assesment and monitoring; the creation of a federation of small or experienceless NGOs of which the 10 beneficiaries of the project will be part of it.

The objectives of the project

 • The development of the organisational capacity of 10 NGOs from the South-West Oltenia, South-Muntenia and South-East Regions, throughout the implementation of an integrated and customized package of services: trainings, planning and strategic affiliation – during a period of implementation of 21 months;
 • The increase the organisational capacity and sustainability of the NGOs which will benefit of the projects by organising 10 training sessions adapted to their needs;
 • The consolidation of the Romanian civil society active in the South-West Oltenia, South-Muntenia and South-East Regions throughout the creation of a federation designed for the small or experienceless NGOs, which will contribute to the development of its members.

Main activities of the project

 • Elaboration of the working tools and metodologies
 • Selecting the direct beneficiaries of the project
 • Organising trainings for the organisational development
 • Enhancing the organisational capacity of the 10 NGOs included in the project
 • Creating a federation of the small or experienceless NGOs.

Main results of the project

 • 1 methodology of selection of NGOs included in the project;
 • 1 methodology of assesment of the organisational needs of the NGOs included in the project;
 • 10 NGOs from the South-West Oltenia, South-Muntenia and South-East Regions, selected in the project;
 • 10 assessment evaluation processes for the 10 NGOs included in the project;
 • 7 trainings on preset themes: NGOs management, communication in NGOs, financial management, diversification of the financial sources, HR management, strategic planning, adaptation of NGOs to crisis contexts;
 • 3 specific and customized trainings depending on the specific of each NGO included in the project;
 • 50 workshops on the elaboration of their strategic development plans and on the creation of their organisational handbook for the 10 NGOs included in the project;
 • 10 websites developed for the NGOs included in the project;
 • 10 organisational handbooks for the NGOs included in the project;
 • 150 hours of online coaching and mentoring for the 10 NGOs included in the project;
 • 10 fundraising campaigns elaborated and implemented for the NGOs included in the project;
 • 1 event of best practices exchange
 • 1 federation of the NGOs included in the project
 • 1 web platform of the federation

Sustainability of the project

 • The functional capacity of CSR Nest Association will increase by integrating a sistem of trainings on organisational development for NGOs;
 • All the resources created during the project will play a crucial role for the subsequent training and information of the NGOs interested of this topic;
 • The creation of a federation of small or experienceless NGOs from the Southern Part of Romania will have a dedicated platform. After the completion of the project, CSR Nest Association will remain as a member of honour within the federation and will continue to attract new members both from the regions included in the project and other parts of Romania;
 • CSR Nest Association will continue its endeavor of encouraging small or experienceless NGOs to participate to trainings on organisational development, by offering its expertise in this field.

Project implemented by:

The project called „The Development of small or experienceless NGOs from the South-West Oltenia, South-Muntenia and South-East Regions – NGO Incubator” is implemented by CSR Nest Association and benefits of EUR 246,621.99 grant throughout Active Citizens Fund Romania, a program financed by Island, Liechtenstein and Norway throughout 2014-2021 SEE Grants. The content of this website does not represent necessarily the official position of 2014-2021 Norway and SEE Grants. For more details, please visit www.eeagrants.org. More information about Active Citizens Fund România are available at  www.activecitizensfund.ro.